RMJK
Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

    folyóiratok   » Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
  szerzők a b c d e f g h j k l m n p s t v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
 
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2003/1


JOGGYAKORLAT
 • Schulleri Kinga Alperesi minőség. A biztosítótársaság fiókjának saját szerződési felelőssége van és autonóm a biztosítótársasággal szemben [pdf]
 • Schulleri Kinga Kereskedelmi per. Nyilvános árverésen eladott részvények [pdf]
 • Schulleri Kinga Közigazgatási bíráskodás. Közegészségügyi Igazgatóság kötelezése, hogy jóváhagyja egy orvos felmondását [pdf]
 • Schulleri Kinga 1990. évi 118-as Törvényrendelet. Politikai okokból üldözött személyek a diktatúra idején [pdf]

KÖZJOG
 • Varga Attila Az alkotmány felülvizsgálatának folyamata [pdf]
 • dr. Fábián Gyula A Nizza-i szerződés és az Európai Unió alapjogi kartája [pdf]
 • Veress Emőd A prefektus és a prefektúra intézménye [pdf]
 • Portik Imre A román Nemzeti Korrupcióellenes Ügyészség [pdf]

MAGÁNJOG
 • dr. Sipos István A Kereskedelmi Törvénykönyv időszerűségéről [pdf]
 • Sztranyiczki Szilárd Az ingatlan-nyilvántartás közhitelességének megerősítéséért [pdf]
 • Menyhárt Gabriella Az elektronikus aláírás szabályozása a román jogrendszerben [pdf]
 • Sipos Dóra A fuvarjog néhány aktuális kérdéséről, az 1999. évi montreali egyezmény fényében [pdf]

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2003/2


JOGGYAKORLAT
 • Rablás. A bűncselekmény tartalma [pdf]
 • Polgármester. Aktív perképesség: megtámadhatja-e a polgármester a helyi tanács határozatait [pdf]
 • Hatalmi ágak elválasztása. Az igazságszolgáltatáshoz való szabad hozzáférés.A bírósági eljárás felfüggesztése sürgősségi kormányrendelettel. Alkotmányellenesség [pdf]
 • Adásvételi előszerződés. Felbontás [pdf]
 • Egyedi végrendeleti juttatás. Államosított ingatlan. Felfügsztő feltétel [pdf]
 • Államosított ingatlan. Tulajdonjogi kereset. Az örökösök aktív perképessége [pdf]

KÖZJOG
 • Dr. Fábián Gyula Az előzetes döntési eljárás, híd a közösségi és nemzeti bíróságok között [pdf]
 • Veress Emőd A romániai regionális fejlesztés aktuális problémái [pdf]

MAGÁNJOG
 • Sztranyiczki Szilárd A földtulajdonjogi igazolványok jogi jellegéről [pdf]
 • Fekete Emőke Az elektronikus szerződés létrejötte [pdf]

MELLÉKLET

RECENZIÓ
 • Vallasek Magdolna Márta Tanulmányok dr. Domé Mária egyetemi tanár 70. születésnapjára [pdf]

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2004/1


BEVEZETŐ
 • Amásodik év [pdf]
 • Megemlékezés: Dr. Sipos Is tván (1949–2004) [pdf]

JOGGYAKORLAT

KÖZJOG
 • Dr. Fábián Gyula Az őrizetbevétel és az előzetes letartóztatás a Büntetőeljárás i Törvénykönyv 2003-as módos ításai után [pdf]
 • Tilk Péter A hátrányos megkülönböztetés tilalma a magyar országgyűlés i biztos gyakorlatában [pdf]
 • Varga Attila Nyelvi jogok szabályozása [pdf]
 • Bartis Ervin Belső menekültek és a belső menekülés re vonatkozó irányelvek [pdf]

MAGÁNJOG
 • Fekete Emőke Az elektronikus választott bírósági eljárás jogi aspektusai [pdf]
 • Vallasek Magdolna Márta Az anyák védelmének társadalombiztos ítás i eszközei [pdf]
 • Tibád Tekla A jóhiszeműség szerepe az ingatlanoknak nem tulajdonos tól való tulajdonszerzésében [pdf]

RECENZIÓ/KÖNYVJ ELZŐ
 • Szajbély Katalin Regisztrálható-e az identitás ? [pdf]
 • Könyvjelző [pdf]

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2004/2


HÍREK, ESEMÉNYEK

KÖZJOG
 • Tóth Judit Miért nem lehet, ha szabad? - A többes állampolgárság a nemzetközi és az európai közösségi jog felől [pdf]
 • Veress Emőd A bírói hatalom reformja Romániában [pdf]

MUNKAJOG ÉS SZOCIÁLIS JOG
 • Prugberger Tamás A munkaügyi érdekegyeztetés rendszere az Európai Unió országaiban [pdf]
 • Vallasek Magdolna Az öregségi nyugdíj kérdése a hatályos társadalombiztosítási jogban és helye a román nyugdíjrendszerben [pdf]
 • Menyhárt Szabolcs A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban a keleti bővítést követően [pdf]
 • Bartis Ervin A menekültek vagy más védelmi formával rendelkező személyek társadalmi integrációja [pdf]

TULAJDONVISZONYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ROMÁNIÁBAN
 • Drinóczi Tímea A tulajdonhoz való jog a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában [pdf]
 • Varga Attila A tulajdonhoz való jog alkotmányos szabályozása Romániában [pdf]

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2005/1


 • Petrétei József A magyar jogharmonizáció az európai uniós csatlakozás előtt és után [pdf]
 • Tóth Judit A vizionált nemzetpolgárság [pdf]
 • Varga Attila Kisebbségi jogok rendszere és a kulturális autonómia a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezetben [pdf]
 • Tibori Szabó Kinga A népek önrendelkezésének belső formája: egyéni szabadság vagy jog a kollektív autonómiához? [pdf]
 • Kokoly Zsolt Az adóügyi bíráskodás néhány alkotmányossági kérdéséről – Románia 2003-ban módosított Alkotmánya tükrében [pdf]
 • Drinóczi Tímea A kommunikációs jogok áttekintése [pdf]
 • Prugberger Tamás A gazdasági és szociális érdekegyeztetés a fejlett nyugati államokban [pdf]
 • Vallasek Magdolna Gondolatok a román munkatörvénykönyv módosítási tervezetéről [pdf]

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2005/2


KÖZJOG
 • Fábián Gyula A csatlakozási szerződés - az átmeneti rendelkezések és védzáradékok perspektívájából [pdf]
 • Jakab András Ismeretelmélet és politika Kelsen nemzetközi jogi tanaiban [pdf]
 • Csizmadia Tamás A totális államok ideologikus legitimációs technikái [pdf]
 • Gerencsér Balázs Nyelvi jogok történeti áttekintése Romániában [pdf]
 • Szajbély Katalin A magyar antidiszkriminációs szabályozás fogalomrendszere [pdf]
 • Varga Zs. András Jelentés az európai ügyészségek büntetőjogon kívüli tevékenységéről az Európai Legfőbb Ügyészek Konferenciájának 6., budapesti ülésére [pdf]
 • Szikszai Tamás Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatása a székely erdőgazdálkodásra [pdf]

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2006/1


 • Veress Emőd Bevezető [pdf]
 • Petrétei József Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a magyar igazságügyi rendszerre [pdf]
 • Szemán Felicitász A magyar bírósági reform [pdf]
 • Banicz Erika A magyar bírák felkészítése az uniós feladatok ellátására [pdf]
 • Chronowski Nóra–Drinóczi Tímea–Zeller Judit A Legfelsőbb Bíróság elnöke jogállása és az igazságszolgáltatási reform [pdf]
 • Molnár Gábor Az ügyészség az új évezredben [pdf]
 • Fábián Gyula Elmélkedés a romániai ügyészség reformjáról [pdf]
 • Füsthy Zsolt Magyar ügyvédek az Európai Unióban [pdf]
 • Anka Tibor A közjegyzők szerepe egy modern piacgazdaságban [pdf]

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2006/2


A MAGYAR NYELV HASZNÁLATÁHOZ VALÓ JOG A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBAN
 • Trócsányi László Az anyanyelv használatához való jog a nemzeti alkotmányokban [pdf]
 • Andrássy György Az anyanyelv használatához való jog jellege [pdf]
 • Ernszt Ildikó Ébresztő a (látszólagos) csipkerózsika álomból? – Nyelvi jogok a nemzetközi jogban [pdf]
 • Varga Attila Az anyanyelvi jogok szabályozása Romániában [pdf]
 • Veress Emőd Nyelvhasználati jogok a román közigazgatásban [pdf]
 • Szabómihály Gizella A szlovák nyelvpolitika és a kisebbségek anyanyelvhasználati lehetőségei és törekvései [pdf]
 • Csernicskó István A magyar nyelv használata Kárpátalján: a jogok és a gyakorlat [pdf]
 • Szekeres Péter Az anyanyelv használatához való jog Horvátországban [pdf]
 • Göncz László Az anyanyelv használatához való jog Szlovéniában [pdf]

ROMÁNIAI MAGYAR JOGÁSZOK KUTATÁSAI
 • Fábián Gyula–Kokoly Zsolt Összefoglalás a romániai magyar jogászok kutatásairól (1990–2005) [pdf]

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2006/3


JEGYZET
 • Veress Emőd Törvénykönyveink állapota [pdf]

TANULMÁNYOK
 • Lichtenstein József Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács [pdf]
 • Varga Attila Törvényhozási kísérlet a vallásszabadság és az egyházak jogállásának szabályozásáról [pdf]
 • Korinek László Az igazságszolgáltatás mint rendszer, szervezeti kutatások [pdf]
 • Nánási László A szervezett bűnözés kérdései a magyar anyagi és eljárási büntetőjogban (Egy „precedensügy” tapasztalatai) [pdf]
 • Grád András Büntetőjogi és büntetőeljárási kérdések az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában [pdf]
 • Sáriné Simkó Ágnes Az új Polgári Törvénykönyv megalkotásának jelenlegi helyzete Magyarországon [pdf]
 • Kuti Csongor Igazságosság és Restitúció [pdf]

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2007/1


BEVEZETŐ

RECENZIÓK
 • Sándor István – Nótári Tamás Jog és vallás az ókori Rómában [pdf]
 • Nótári Tamás – Földi András–Hamza Gábor A római jog története és institúciói [pdf]

TANULMÁNYOK
 • Torma András Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusának igazgatástudományi modellje [pdf]
 • Petrétei József A korrupció jellemzői és az ellene való küzdelem lehetőségei [pdf]
 • Szalay Klára–Szabó Gergely Románia Európai Uniós csatlakozása a Magyar Köztársaság Országgyűlésének munkájában [pdf]
 • Hamza Gábor Az Európai Közösségek Bírósága és jogegységesítés az Európai Unióban [pdf]
 • Kovács Bálint–Nemessányi Zoltán A közösségi jog időközi kérdései az új tagállamok jogalkalmazásában [pdf]
 • Csink Lóránt A köztársasági elnöki tisztség Közép-Európában. A lengyel, a cseh és a szlovák út [pdf]

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny 2007/2


IX. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
 • Bechtold Imola – Mediáció – reform az igazságügyben [pdf]
 • Czika Tihamér Hol tart Románia fogyasztóvédelme? [pdf]
 • Székely János A védzáradékok természete és működése [pdf]
 • Szikszai Tamás A társasági jogi normák egységesítési törekvései az Európai Unióban [pdf]

JEGYZET
 • Dr. Kuti Csongor Büntetőjogi szankciók az EU-ban [pdf]
 • Dr. Veress Emőd Jogászképzés a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetemen? [pdf]

TANULMÁNYOK
 • Dr. Varga Attila A jogforrási rendszer néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása [pdf]
 • Mohay Ágoston Az Európai Parlament interparlamentáris kapcsolatai [pdf]
kapcsolódók
» BBTE Szociológia, magyar tagozat
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék